Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Begrafenisvereniging Hengevelde en Omstreken heeft een uitgebreid huishoudelijk reglement. Zie hieronder voor meer informatie.

Artikel-1. Naam

Naam van de vereniging: Begrafenisvereniging Hengevelde en Omstreken.

Artikel-2. Aanmelding/toelating leden.

2.1. Alvorens het bestuur een aanvrager als lid van de vereniging toelaat, onderzoekt het bestuur of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden welke in het huishoudelijk reglement voor het verkrijgen van het lidmaatschap zijn gesteld. De contributie wordt per gezin en of lid geïnd.

2.2. Bij aanmelding dient de aanvrager en de eventueel in het lidmaatschap te betrekken gezinsleden en/of minderjarige kinderen in goede gezondheid te verkeren.

2.3. Bij aanmelding dient de aanvrager op verzoek van het bestuur informatie te verstrekken over de gezondheidstoestand en verder van belang zijnde gegevens van zichzelf en de eventueel in het lidmaatschap te betrekken gezinsleden en/of minderjarige kinderen.

2.4. Ingeval van weigering of nalatigheid in de verstrekking van die gegevens of in geval van verstrekking van onjuiste gegevens kan het bestuur het betrokken lid en de eventueel in het lidmaatschap te betrekken gezinsleden en/of minderjarige kinderen uit het lidmaatschap zetten.

2.5. Jonggehuwden, die bij hun ouders inwonen, kunnen niet mede-ingeschrevenen zijn.

2.6. Vermeerdert of vermindert het gezin of vertrekt het naar elders, dan dient hiervan binnen veertien dagen kennis gegeven te worden aan het bestuur.

2.7. Het bestuur is bevoegd de toelating van een persoon als lid of als mede-ingeschrevene te weigeren indien hij lijdt aan een ziekte, tenzij hij tot zijn aanmelding lid of ingeschrevene was van een uitvaartvereniging waarmee een regeling voor het overnemen van leden is getroffen.

2.8. Het bestuur zal voor de toelating van personen boven de 21 jaar een toetredingsbedrag eisen die gelijk is aan het jaartarief van de contributie vermenigvuldigd met het aantal jaren boven de 21, tenzij deze personen tot hun aanmelding lid zijn geweest van een uitvaartvereniging waarmee een regeling voor het overnemen van leden is getroffen die in deze gevallen voorziet.

Artikel-3. Verplichtingen van de leden

3.1. Bij toetreding tot de vereniging betalen leden en mede-ingeschrevenen een contributie die door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Indien van toepassing wordt ook tegelijk met de betaling van de eerste contributie het toetredingsbedrag betaald.

3.2. Het beginsel van de contributieheffing is als volgt: Vanaf het moment van inschrijving betalen de leden en mede-ingeschrevenen de contributie zoals bedoeld in art.7.2. van dit huishoudelijk reglement.

3.3. Bij overlijden van een lid of mede-ingeschrevene geven de nabestaanden daarvan binnen 12 uur kennis aan het bestuur van de vereniging.

Artikel-4. Rechten van de leden

4.1. De rechthebbende nabestaanden van een overleden lid of overledene mede-ingeschrevene hebben recht op het volgende:

a. een eenmalig bedrag zoals dat door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. Dit bedrag zal rechtstreeks aan de uitvaartondernemer worden uitgekeerd.

b. een korting bij verschillende uitvaartondernemingen waarmee de vereniging een contract heeft afgesloten. Een overzicht van deze contracten wordt  tijdens de algemene jaarvergadering uitgereikt, of, op verzoek, via de mail of schriftelijk toegezonden.

Artikel- 5. Lidmaatschap

5.1. Voor zowel toetreding als opzegging meldt men zich bij het bestuur.

5.2. Wordt men als lid aangenomen, dan vindt inschrijving plaats in het ledenregister en wordt aan het lid een bewijs van inschrijving uitgereikt, waarop het toegekende gezinsnummer staat vermeld.

5.3. Door toetreding als lid conformeert men zich aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

5.4. Om in aanmerking te kunnen komen voor de uit te keren vergoeding zoals genoemd in artikel 4.1 van dit huishoudelijk reglement, behoort men direct bij de aanmelding het toetredingsbedrag te hebben voldaan.

5.5. Van elk lid zijn de ongehuwde kinderen en/of pleegkinderen, tot de leeftijd van 21 jaar is bereikt, gratis lid door opgave van: naam, voorletters, geboortedatum, geslacht en adres aan de ledenadministratie c.q. de secretaris.

5.6. Bij vertrek naar elders blijft het lidmaatschap bestaan zolang de contributiebetaling doorgang vindt en het lid niet schriftelijk te kennen heeft gegeven dit lidmaatschap te beëindigen.

Artikel-6. Bestuurs samenstelling en bestuurders

6.1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.

6.2. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van telkens drie jaar.

6.3. Leden, en niet leden die betrokkenheid hebben met de uitvoering en doelstelling der vereniging, kunnen tot bestuurslid worden benoemd.

6.4. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een voordracht op te maken, welke zo mogelijk twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats.

6.5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

6.6. Een bestuurslid dat in een vacature is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

6.7. Een aftredend bestuurslid mag na zijn 1e herkiesbaarheid periode nog twee periodes van drie jaar herbenoemd gaan worden.

6.8. Heeft het aftredend, doch herbenoembaar bestuurslid de zeventigjarige leeftijd bereikt, dan is het bestuur verplicht een tweede kandidaat voor te dragen bij gebreke waarvan het aftredend bestuurslid niet kan worden herbenoemd. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of worden geschorst.

6.9. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Bestuurders

6.10. De voorzitter leidt de vergadering van zowel het bestuur als de algemene vergadering.

6.11. De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij ontstentenis van één van hen worden zij respectievelijk vervangen door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid.

6.12. De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de bestuurs- en de algemene vergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. Hij/zij houdt afschriften van uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering. Tevens zorgt hij voor de tijdige oproeping van bestuurs- en algemene vergaderingen onder vermelding van de agenda. Daarnaast verzorgt de secretaris jaarlijks een algemeen jaarverslag.

6.13. Gelet op het genoemde woord bestuurders, zodanig begrepen dat ondertekening van het jaarverslag door de voorzitter en secretaris volstaat.

6.14. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor de inning van de contributies en eventuele andere bijdragen en maakt ieder jaar een financieel verslag op. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de secretaris.

6.15. Bestuursleden kunnen een door het bestuur te bepalen vergoeding worden toegekend voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten, alsmede worden hen noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

6.16. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, doch minimaal viermaal per jaar.

6.17. Voor een nieuw te benoemen bestuurslid is artikel 4.2 van het huishoudelijk reglement  overeenkomstige van toepassing.

6.18. Om een bestuursvergadering te kunnen houden is de aanwezigheid van meer dan de helft van het aantal bestuursleden vereist.

Artikel-7. Algemene vergadering

7.1.  Het bestuur is verplicht een buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven, indien een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte van het maximaal uit te brengen aantal stemmen, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt.

7.2. De hiervoor bedoelde Algemene Vergadering moet worden gehouden binnen vier weken na de ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek.

7.3. Indien het bestuur niet of niet tijdig aan een desbetreffend verzoek voldoet, zullen de verzoekers het recht hebben zelf, bij advertentie in één of meer plaatselijke bladen, onder inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, een Algemene Vergadering bijeen te roepen.

7.4. Zodanige vergadering zal rechtsgeldig besluiten kunnen nemen. In dit geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel-8. Contributie

8.1. De contributie wordt per gezinsnummer geheven, tenzij nadrukkelijk is aangegeven zelfstandig te willen betalen.

8.2. Per kalenderjaar wordt door de algemene vergadering de verschuldigde contributie vastgesteld.

8.3. De contributie wordt bij voorkeur en overwegend geïnd door jaarlijkse automatische bank- of giroafschrijving, waarvoor het lid een machtiging aan de vereniging verstrekt.

8.4. Indien geen automatische afschrijving plaatsvindt om welke reden dan ook geldt, dat de jaarcontributie vermeerderd met eventuele incassokosten binnen 1 maand na incassodatum dient te zijn voldaan. Bij in gebreke blijven van tijdige contributiebetaling ontvangt het lid een schrijven met het verzoek om het openstaande bedrag alsnog over te maken. Het in de brief genoemde bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

Artikel-9. Commissie

9.1.  De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks twee leden, die geen zitting in het bestuur noch anderzins enige met de controletaak strijdige functie hebben, om de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en daarover verslag. uit te brengen in de Algemene vergadering

9.2. Zij kunnen zich door een deskundige doen bijstaan, indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist.

9.3. De Algemene Vergadering is bevoegd meer commissies in het leven te roepen, dan die in artikel 9.1. genoemd, en daarin één of meer personen, al dan niet uit de leden dan, te benoemen.

Artikel-10. Plichten en rechten

10.1. Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij het secretariaat worden ingediend.

10.2. De leden zijn verplicht gewijzigde adres/mailadres en/of gezinssamenstelling door te geven aan het secretariaat. Eveneens dienen leden welke een machtiging gaven voor jaarlijkse contributiebetaling, een gewijzigd bank- of girorekeningnummer onverwijld door te geven.

10.3. De rechten van inspraak, stemrecht e.d. vervallen bij een contributie achterstand van drie maanden of meer.

Artikel-11. Bijzondere gevallen

11.1. In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet beslist het bestuur.

Artikel-12. Huishoudelijk reglement

12.1. Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de algemene vergadering is vastgesteld. Al de voorgaande huishoudelijke reglementen komen hiermede te vervallen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering d.d.  Februari  2016

Namens de begrafenisvereniging Hengevelde en Omstreken

Voorzitter: H. Oude Rikmanspoel

Secretaris: S. Peerik-Groothuis

Penningmeester: J. Broekkamp

 

Begrafenisvereniging Hengevelde en omstreken

De vereniging stelt zich ten doel haar leden respectievelijk de erfgenamen van hen, die tot hun overlijden lid waren tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van te hunnen laste komende uitvaart.

Contact

Begrafenisvereniging Hengevelde

Secretariaat:
Mevr. S.H.M. (Suzanne) Peerik-Groothuis
Pieperiet 13
7496BE Hengevelde

T. +31 (0)547-333806
info@begrafenisvereniging-hengevelde.nl

© 2016 BVH. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Search